Algemene verkoopsvoorwaarden

Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden na verloop van acht dagen na ontvangst van de factuur.
Alle verkoopsbedragen gelden als contant betaalbaar in Leuven.
Indien de klant de vastgestelde betalingsvoorwaarden of de hem toegestane betalingstermijnen niet eerbiedigt, is het volledige bedrag, of wat er nog te betalen blijft, onmiddellijk eisbaar. Het trekken van wissels maakt geen schuldvernieuwing uit en ontslaat de klant niet van om het even welke verkoopsvoorwaarde ondermeer in verband met interesten en schadevergoeding bij wanbetaling. Het protesteren van één enkele wissel zal onmiddellijk de totaliteit van de in omloop zijnde wissels eisbaar maken. De ingebrekestelling zal uit het opgemaakt protest voortvloeien.
In geval van geschil of invordering langs gerechtelijke weg is uitsluitend de Rechtbank van Leuven bevoegd.
Alle facturen, die niet betaald worden op de vervaldag, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 2% per maand voortbrengen. Het enkel feit van de niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft voor gevolg dat het bedrag hiervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd zal worden met 20% met een minimum van € 30 ten titel van schadevergoeding voor het nadeel voortspruitend uit de laattijdige uitvoering van de verplichting tot betaling.