Economie en prijsbeleid

Het gebruik van economische instrumenten voor het beÔnvloeden van het verkeers- en vervoersgedrag wordt belangrijker.  Dit zowel om het autoverkeer als het openbaar vervoer efficiŽnter te laten verlopen.
Wij passen de laatste ontwikkelingen van de economische theorie toe op het verkeers- en vervoersbeleid op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. Een belangrijke basis daarbij vormt een grondige kennis van numerieke evenwichtsmodellen voor het bepalen van de welvaartskosten van transportmaatregelen.

recente projecten

De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciŽle voertuigen in EuropaPrijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciŽle voertuigen
MobiliteitsacademieSamenwerking TML - Vlaamse Stichting van Verkeerskunde
Werkgelegenheidspotentieel van fietsenEen studie over het scheppen van banen in de Europese fietssector
Ontwikkeling van een transportmodelOntwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model
NEUJOBSWerkgelegenheid 2025: Hoe de veelvoudige veranderingen de Europese arbeidsmarkt zullen beÔnvloeden
KilometerheffingAnalyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen
IceWinEconomische effecten van transportonderbrekingen in de Baltische Zee wegens ijswinters
I-C-EUDe impact van transportinfrastructuur op het internationale concurrentievermogen van Europa
HIGH-TOOLHigh-level strategisch transportmodel
GRACEGeneralisatie van onderzoek naar transportrekeningen en de kosten van transport
FUNDINGWetenschappelijk onderzoek naar de financieringsmogelijkheden voor grote transportinfrastructuur in Europa
ETISplusEuropees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering
COMPAIRIntroductie van concurrentie voor het beheer en de controle van luchtverkeer
BiTiBiNaadloos energie-efficiŽnt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren
CIVITAS PORTISDemonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden
Impact van de vereenvoudiging van het handelsverkeerVereenvoudiging van de invoer en uitvoer van containers door gebruik van een geavanceerd elektronisch systeem
Lichte vrachtwagens op de transportmarkt Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt
ERSAPVoorbereiding van het 'European Road Safety Action Program' 2011-2020
De ontwikkeling van elektrische personenauto'sDe beoordeling van de ontwikkeling van elektrische personenauto’s en de mogelijke toekomstige effecten op het milieu en het Europese energiesysteem
ACCHANGEVersnelde verandering bij het beheer van luchtvaartverkeer door regionale voorlopers
INTUITInteractieve tools om de performantie van luchtverkeersmanagement beter te begrijpen
Impact kilometerheffing vrachtwagens op Belgische voedingsindustrieInschatting directe kosten en economische impact aan de hand van 2 scenario’s
De markt voor tweedehandswagensEuropees onderzoek naar de markt voor tweedehandswagens
Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen Actualisering 2016
De kost van non-Schengen Directe effecten van het opzeggen van het Schengen-verdrag op het wegtransport
Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens
CIVITAS SATELLITECoŲrdinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020 
MIRA externe kostenInternalisering van externe kosten in Vlaanderen
Level playing field voor goederenvervoer in BelgiŽ Effect van een verderzetting van de subsidie op de betrokken markten en op het level playing field voor goederenvervoer in BelgiŽ
 Fietsen in Brussel, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen
Personenverkeer en mobiliteitsstatistiekenEuropees project omtrent mobiliteitsstatisiteken van personen op de weg
Effect van de Europese uitbreiding in 2004Het effect van de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 op de transportsector
ASSESSTussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witboek voor Transport uit 2001
BedrijfswagensWat is de impact van bedrijfswagens op files en emissies?
ToPDAdBeleidsondersteunende modelontwikkeling voor analyse van regionale adaptatiestrategieŽn
SUST-RUSOntwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland
CO2 in transportWelvaartskosten van maatregelen ter reductie van CO2-emissies in de transportsector
De kosten van mobiliteitKostenanalyse van autorijden en een aanpak formuleren naar de industrie toe
SUSTAPARKDuurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie
Milieudoelstellingen Brusselse wagenparkenBepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best beschikbare technologieŽn
EcoscoreAnalyse van geplande Vlaamse hervorming van de verkeersbelastingen
Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuilingEen evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart 
Train Scheduling:The GameOptimaliseren van de dienstregeling van treinen met behulp van een pc simulatiespel
TRENENHervorming van de transporttaksen. Vergelijking van de bestaande taksstructuren met optimale beprijzing in de transportsector voor Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Finland en Nederland.
Elasticiteiten vervoerSchatting van de prijselasticiteit van vervoer in Vlaanderen
Vermindering van energiegebruik en emissies in BrusselTML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE
Een geÔntegreerd model voor de elektriciteitsmarktDe ontwikkeling van een geÔntegreerd model voor de West-Europese elektriciteitsmarkt
GhG-TransPoRDDe vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020
Dynamische modellering en prijsbeleidEffecten van prijsbeleid op congestie met bottleneck model en LWR
Betaalbare en rendabele taxi’s in BHG Onderzoek van de bestaande tariefstructuur in BHG
ISEEM BeneluxGeÔntegreerd regionaal economisch model Benelux
De economische baten van milieubeleidDe rol van milieubeleidsmaatregelen in de economische ontwikkeling van de EU
Impact EU ITS richtlijnDe impact van investeringen in ITS in BelgiŽ
Inventaris van bestaande maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodiDe inventarisering van de getroffen maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodi
Externe kosten van maritiem transportEvaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015
Reductie van broeikasgasemissiesKwantitatieve analyse van de EU-doelstelling en de voorgestelde beleidsmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de transportsector
NDP voor Oslo regioNetwork Design Problem voor Oslo Regio
Impact van nieuwe weginfrastructuur op CO2Het aanzuigeffect van nieuwe infrastructuur voor wegtransport op de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen voor het Belgisch klimaatbeleid
ReŽel consumentengedragReŽel consumentenbedrag bij de aankoop van ecologisch verantwoorde goederen
Parkeerstudie Stad Antwerpen Herziening van het parkeerbeleidsplan
Waardebepaling van een Fonds voor Lokale Ontwikkeling in DesselBerekening van een fonds dat de nadelen, veroorzaakt door de bouw van een nucleaire berging in Dessel, moet compenseren
Federale overheid als “launching customer” van elektrische mobiliteit Opstellen van een draaiboek voor de transitie van hun wagenpark en dat van autonome overheidsbedrijven naar elektrische mobiliteit
Potentieel EV overheidsvlootPotentieel, en economische en milieu-impact van de vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen binnen de Vlaamse overheidsvloot
ISEEMDe ontwikkeling en implementatie van een geÔntegreerd ruimtelijk-economisch-ecologisch model voor BelgiŽ
ETS Vlaamse havensOpname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens'
RAEMOntwikkeling van de nieuwe versie van het Ruimtelijk Algemeen Evenwichtsmodel voor Nederland
Rebound effecten milieumaatregelenIndirecte effecten van milieumaatregelen
Economische effecten van BTW tarieven op personenvervoerEffecten van verschillende BTW regimes in de 28 lidstaten op de markt voor personenvervoer
Kilometerheffing voor vrachtwagens en wegenvignet voor lichte voertuigenKilometerheffing en de invoering van een wegenvignet in het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijk en Waals Gewest
Externe kosten wegverkeerBerekening van de externe kosten van wegverkeer voor emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002