Economie en prijsbeleid

Het gebruik van economische instrumenten voor het beÔnvloeden van het verkeers- en vervoersgedrag wordt belangrijker.  Dit zowel om het autoverkeer als het openbaar vervoer efficiŽnter te laten verlopen.
Wij passen de laatste ontwikkelingen van de economische theorie toe op het verkeers- en vervoersbeleid op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. Een belangrijke basis daarbij vormt een grondige kennis van numerieke evenwichtsmodellen voor het bepalen van de welvaartskosten van transportmaatregelen.

recente projecten

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen Actualisering 2016
COMPAIRIntroductie van concurrentie voor het beheer en de controle van luchtverkeer
INTUITInteractieve tools om de performantie van luchtverkeersmanagement beter te begrijpen
Milieudoelstellingen Brusselse wagenparkenBepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best beschikbare technologieŽn
Impact van de vereenvoudiging van het handelsverkeerVereenvoudiging van de invoer en uitvoer van containers door gebruik van een geavanceerd elektronisch systeem
Train Scheduling:The GameOptimaliseren van de dienstregeling van treinen met behulp van een pc simulatiespel
SUST-RUSOntwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland
MobiliteitsacademieSamenwerking TML - Vlaamse Stichting van Verkeerskunde
ToPDAdBeleidsondersteunende modelontwikkeling voor analyse van regionale adaptatiestrategieŽn
SUSTAPARKDuurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie
Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuilingEen evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart 
Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens
Ontwikkeling van een transportmodelOntwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model
TRANSfer III – ondersteuning bij de ontwikkeling van ambitieuze mitigatiemaatregelen (2017) ref. 17031Ondersteuning bij het identificeren van maatregelen om broeikasgassen te verminderen in het kader van groene logistiek in IndonesiŽ
GhG-TransPoRDDe vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020
TRENENHervorming van de transporttaksen. Vergelijking van de bestaande taksstructuren met optimale beprijzing in de transportsector voor Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Finland en Nederland.
Personenverkeer en mobiliteitsstatistiekenEuropees project omtrent mobiliteitsstatisiteken van personen op de weg
RAEMOntwikkeling van de nieuwe versie van het Ruimtelijk Algemeen Evenwichtsmodel voor Nederland
Economische effecten van BTW tarieven op personenvervoerEffecten van verschillende BTW regimes in de 28 lidstaten op de markt voor personenvervoer
Rebound effecten milieumaatregelenIndirecte effecten van milieumaatregelen
Parkeerstudie Stad Antwerpen Herziening van het parkeerbeleidsplan
De markt voor tweedehandswagensEuropees onderzoek naar de markt voor tweedehandswagens
ReŽel consumentengedragReŽel consumentenbedrag bij de aankoop van ecologisch verantwoorde goederen
De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciŽle voertuigen in EuropaPrijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciŽle voertuigen
MIRA externe kostenInternalisering van externe kosten in Vlaanderen
Kanaal Bossuit-KortrijkOpwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va schepen
Impact EU ITS richtlijnDe impact van investeringen in ITS in BelgiŽ
Reductie van broeikasgasemissiesKwantitatieve analyse van de EU-doelstelling en de voorgestelde beleidsmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de transportsector
ISEEM BeneluxGeÔntegreerd regionaal economisch model Benelux
NDP voor Oslo regioNetwork Design Problem voor Oslo Regio
Impact van nieuwe weginfrastructuur op CO2Het aanzuigeffect van nieuwe infrastructuur voor wegtransport op de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen voor het Belgisch klimaatbeleid
Impact kilometerheffing vrachtwagens op Belgische voedingsindustrieInschatting directe kosten en economische impact aan de hand van 2 scenario’s
Inventaris van bestaande maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodiDe inventarisering van de getroffen maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodi
Waardebepaling van een Fonds voor Lokale Ontwikkeling in DesselBerekening van een fonds dat de nadelen, veroorzaakt door de bouw van een nucleaire berging in Dessel, moet compenseren
Federale overheid als “launching customer” van elektrische mobiliteit Opstellen van een draaiboek voor de transitie van hun wagenpark en dat van autonome overheidsbedrijven naar elektrische mobiliteit
 Fietsen in Brussel, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen
I-C-EUDe impact van transportinfrastructuur op het internationale concurrentievermogen van Europa
IceWinEconomische effecten van transportonderbrekingen in de Baltische Zee wegens ijswinters
ETS Vlaamse havensOpname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens'
NEUJOBSWerkgelegenheid 2025: Hoe de veelvoudige veranderingen de Europese arbeidsmarkt zullen beÔnvloeden
Externe kosten van maritiem transportEvaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015
Werkgelegenheidspotentieel van fietsenEen studie over het scheppen van banen in de Europese fietssector
Kilometerheffing voor vrachtwagens en wegenvignet voor lichte voertuigenKilometerheffing en de invoering van een wegenvignet in het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijk en Waals Gewest
HIGH-TOOLHigh-level strategisch transportmodel
Level playing field voor goederenvervoer in BelgiŽ Effect van een verderzetting van de subsidie op de betrokken markten en op het level playing field voor goederenvervoer in BelgiŽ
ETISplusEuropees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering
Externe kosten wegverkeerBerekening van de externe kosten van wegverkeer voor emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002
FUNDINGWetenschappelijk onderzoek naar de financieringsmogelijkheden voor grote transportinfrastructuur in Europa
GRACEGeneralisatie van onderzoek naar transportrekeningen en de kosten van transport
KilometerheffingAnalyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen
Lichte vrachtwagens op de transportmarkt Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt
ERSAPVoorbereiding van het 'European Road Safety Action Program' 2011-2020
ISEEMDe ontwikkeling en implementatie van een geÔntegreerd ruimtelijk-economisch-ecologisch model voor BelgiŽ
Potentieel EV overheidsvlootPotentieel, en economische en milieu-impact van de vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen binnen de Vlaamse overheidsvloot
De economische baten van milieubeleidDe rol van milieubeleidsmaatregelen in de economische ontwikkeling van de EU
De ontwikkeling van elektrische personenauto'sDe beoordeling van de ontwikkeling van elektrische personenauto’s en de mogelijke toekomstige effecten op het milieu en het Europese energiesysteem
Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net
Belastingdruk op transportAnalyse van de last van belastingen en heffingen op transport
Hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaartStrategieŽn voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart
ASSESSTussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witboek voor Transport uit 2001
Effect van de Europese uitbreiding in 2004Het effect van de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 op de transportsector
De kost van non-Schengen Directe effecten van het opzeggen van het Schengen-verdrag op het wegtransport
EcoscoreAnalyse van geplande Vlaamse hervorming van de verkeersbelastingen
De kosten van mobiliteitKostenanalyse van autorijden en een aanpak formuleren naar de industrie toe
Vermindering van energiegebruik en emissies in BrusselTML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE
Een geÔntegreerd model voor de elektriciteitsmarktDe ontwikkeling van een geÔntegreerd model voor de West-Europese elektriciteitsmarkt
Dynamische modellering en prijsbeleidEffecten van prijsbeleid op congestie met bottleneck model en LWR
Betaalbare en rendabele taxi’s in BHG Onderzoek van de bestaande tariefstructuur in BHG
BiTiBiNaadloos energie-efficiŽnt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren
Elasticiteiten vervoerSchatting van de prijselasticiteit van vervoer in Vlaanderen
BedrijfswagensWat is de impact van bedrijfswagens op files en emissies?
CO2 in transportWelvaartskosten van maatregelen ter reductie van CO2-emissies in de transportsector
ACCHANGEVersnelde verandering bij het beheer van luchtvaartverkeer door regionale voorlopers
CIVITAS SATELLITECoŲrdinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020 
CIVITAS PORTISDemonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden
De markt voor tweedehandswagensEuropees onderzoek naar de markt voor tweedehandswagens