Goederenmodel: WCM en NODUS

Het wereldcontainermodel (WCM)

TNO ontwikkelde in samenwerking met de T.U.Delft en Transport & Mobility Leuven een strategisch model voor het wereldwijd containertransport. Het model laat toe om mogelijke verschuivingen in de vraag naar containertransport in de toekomst te analyseren en de effecten van transportbeleid daarop te kunnen evalueren. Uniek aan dit model is een consistente beschrijving van de wereldwijde handelsstromen, containerstromen en transportdiensten bundelt, gecombineerd met een haven- en een multimodaal routekeuzemodel.

De multimodale routekeuze en de havenkeuze zijn uitgevoerd met behulp van een verbeterd logit keuzemodel, dat rekening houdt met de mate van overlap tussen de alternatieve routes in het netwerk. Het model houdt rekening met transporttijden, tarieven en de tijdswaardering van de goederen. Het beschrijft jaarlijkse containerstromen over de scheepvaartroutes en door 437 containerhavens wereldwijd, gebaseerd op de handelsinformatie van en naar alle landen, rekening houdend met meer dan 800 maritieme containerlijndiensten. Import, export en overslagstromen van containers in de havens, alsook hinterlandstromen worden onderscheiden.

Het model werd gekalibreerd met alle beschikbare havenstatistieken. De scenario-analyses die in het verleden met het model gedaan werden zijn: het effect van de trage scheepvaart, de toename van de transportkosten over land, grote infrastructuurprojecten zoals de Trans-Siberische spoorlijn en de opening van polaire scheepvaartroutes. Het model is ook gebruikt om voor het Trans-Europese Netwerk programma van de Europese Commissie en het Havenbedrijf Rotterdam langetermijnprognoses te ontwikkelen.

Presentaties over het WCM:

NODUS

De Katholieke Universiteit van Bergen (FUCAM), heeft NODUS ontwikkeld, een GIS-systeem voor het modelleren van de doorstroming van het goederenvervoer op Europees grondgebied. NODUS wordt gebruikt in de analyse van strategisch transport, socio-economische studies over de oprichting van nieuwe infrastructuur of de impact van een nieuwe regeling inzake de belasting bijvoorbeeld. De software is voor het eerst gelanceerd in 1991 en sindsdien voortdurend verbeterd en toegepast in diverse Europese onderzoeksprojecten en ter ondersteuning van het Waalse beleid met betrekking tot multimodaal goederenvervoer. Meer recent is NODUS gebruikt bij het ontwikkelingsplan van de ge´ntegreerde ontwikkeling van netwerken en vracht terminals in het Waalse Gewest en voor de sociaaleconomische analyse van het mega project "Seine-Nord", die het Bekken van Parijs met het noorden van Frankrijk zal verbinden.

Waar het WCM zich vooral toespitst op het modelleren van wereldwijde goederenstromen, is NODUS meer gericht op het goederentransport binnen Europa, met bijzondere aandacht voor de vervoerwijzekeuze en het simuleren van multimodale ketens. Indien gewenst kunnen beide modellen samen ingezet worden, waarbij het WCM het globale goederenvervoer vanaf/tot aan de Europese havens berekent en NODUS vervolgens de multimodale goederenstromen binnen Europa gedetailleerd weergeeft.
De modelexperts van Transport & Mobility Leuven beperken zich niet tot het toepassen van deze modellen, maar spelen eveneens een belangrijke rol bij de continue verbetering en ontwikkeling van beide goederenmodellen.

recente projecten

Impact van de vereenvoudiging van het handelsverkeerVereenvoudiging van de invoer en uitvoer van containers door gebruik van een geavanceerd elektronisch systeem
Evaluatie Transsiberische spoorlijnBusiness case voor nieuwe Transsiberische spoorlijncorridordiensten
Wereldcontainermodel (WCM)Het wereldcontainermodel in een notedop