Parkeerstudie Stad Antwerpen

Herziening van het parkeerbeleidsplan

In opdracht van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen maakte TML in samenwerking met SADL een gedetailleerde up-to-date inventarisatie van het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor auto’s in de Antwerpse binnenstad en het gebruik ervan. Het gaat daarbij om zowel de plaatsen op het openbaar domein, alsook om een zo betrouwbaar mogelijk overzicht van particuliere stallingsplaatsen (van garages of opritten tot privéparkeerterreinen). Daartoe werden diverse onderzoeksmethodes gecombineerd o.m. waarnemingen op het terrein , enquêtes en inschattingen via het vergelijking van behoeften van de stedelijke activiteiten en de waarnemingen.

Tenslotte werd een geïntegreerd parkeermodel voor het centrum van Antwerpen opgesteld waarin vanuit de socio-economische gegevens van de activiteiten een simulatie wordt gemaakt van de parkeerbehoeften en gebruik van de verschillende parkeer- en stallingsmogelijkheden in de verschillende deelzones van het centrum. Dit model geeft alle verzamelde parkeerdata op een samenhangende wijze weer en laat toe om een inschatting te maken van de evolutie van de parkeerbehoeften en parkeerdruk in de verschillende delen van de stad en over de verschillende soorten parkeermogelijkheden.

Bijkomend ondersteunde TML de stad bij het uitwerken van de Bouwcode, de stedebouwkundige verordening die o.m. regelt hoeveel parkeerplaatsen - en stallingsplaatsen er moeten voorzien worden bij diverse types bouwprojecten.  In functie van de opmaak van een retributiereglement i.v.m. parkeerplaatsen die niet kunnen gebouwd worden, werd een uitgebreide analyse gemaakt van de mogelijkheden op dit vlak met een beoordeling van gelijkaardige initiatieven in Vlaamse en Nederlandse steden. Op basis daarvan werden de te nemen  keuzes gedetailleerd en verduidelijkt als ondersteuning voor het op te maken reglement.

Parkeerbeleidsplan Antwerpen

rapporten

Vertrouwelijk

periode

2013 - 2015

opdrachtgever

Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA)

partners

KU Leuven Spatial Applications Division Lab (SADL), SumResearch

medewerkers

Sven Maerivoet, Dirk Engels

contact

Sven Maerivoet

+32 16 31.77.33
referentie: 12.30 - 14047