Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit

Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures

In samenwerking met Antea Belgium stelden we een richtlijnenboek op voor de uitwerking van de discipline Mobiliteit in een MER (milieueffectenrapport). Dit richtlijnenboek is een leidraad voor de MER-deskundigen bij het opstellen van een MER. Het is ook bedoeld als informatief document voor adviesinstanties, initiatiefnemers  en de dienst MER. Het verschaft namelijk ook uitleg over de aanpak  van het aspect mobiliteit, wat vaak een complexe materie is en een cruciale rol speelt bij de beoordeling van vele plannen/projecten.

Volgende elementen komen aan bod:

  • scope van de discipline Mobiliteit en algemene principes van aanpak in een MER
  • inventarisatie van bronnen, definiŽring van begrippen, afbakening en vaststelling van parameters, standaardwaarden
  • significantiekaders per effectgroep
  • methodologische aspecten van mobiliteit (onder andere tellingen, gebruik van modellering, …)
  •  gegevensoverdracht naar andere disciplines. 

rapporten

Het richtlijnenboek kan je vinden op de website van de dienst Mer: http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/deskundigen/richtlijnenboeken/rlb-mobiliteit-finaal.pdf

periode

2014-2015

opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Milieueffectrapportage

medewerkers

Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh, Isaak Yperman, Sven Maerivoet

contact

Dirk Engels

+32 16 31.77.31
referentie: 13.41